خانه / اخذ نمایندگی

اخذ نمایندگی

شرایط عمومی متقاضی جهت نمایندگی فروش:

✔ مساحت ملک : حداقل ۴۰ متر مربع ( به جز مناطق خاص از شهرهای بزرگ )

✔ وثیقه ملکی : توانایی ارائه وثیقه ملکی به میزانی که شرکت تعیین نماید

✔ ارائه فیش واریزی درخواست بازدید: متقاضی می بایست در صورت اخذ تائید بازدید از طرف دفتر منطقه ای، مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۶۰۳۷۶۹۱۵۰۲۵۸۰۷۲۳ بانک صادرات به نام محمد توده زارع واریز نموده و اصل فیش را قبل از تاریخ بازدید اعلام شده از طریق راه های ارتباطی که در سایت ذکر شده ، به شرکت ارائه نماید.

در صورت نداشتن شرایط فوق درخواست جنابعالی قابل بررسی نبوده و هیچگونه پاسخی ارسال نخواهد شد.

تذکرات

تذکر ۱:قبول درخواست و مدارک متقاضی و واریز وجه هزینه بازدید از ملک، هیچگونه تعهدی مبنی بر اعطاء امتیاز نمایندگی به متقاضی، برای شرکت در بر نخواهد داشت و وجه واریز شده مسترد نخواهد شد .
تذکر۲ : در صورت احراز عدم صحت اطلاعات فرم مذبور در هر یک از مراحل تقاضا، نام متقاضی مورد نظر از لیست خارج و تقاضا مردود تلقی می گردد.
تذکر۳ : استاندارد سازی ، نصب تابلو و تهیه کلیه ملزومات بر عهده شخص متقاضی بوده و هیچگونه تسهیلاتی جهت احداث نمایندگی پرداخت نمی گردد.

شماره تماس جهت هماهنگی: ۰۹۱۹۲۰۰۴۰۵۲
شماره دفتر: ۰۲۶۴۴۲۱۳۷۵۴